Coemans & Colaers, Geassocieerde notarissen

 

Coemans & Colaers

Geassocieerde notarissen

Reglementen en wetgeving

De Ventôsewet vormt de basiswetgeving voor het notariaat.
De Nationale Kamer van notarissen heeft daarbij een reglementerende opdracht die geleid heeft tot een aantal reglementen over specifieke aspecten van het notarisberoep.

 

Ventosewet (Wetgeving met betrekking tot het notariaat en het notarisambt)

 

Het beroep van de notaris is geregeld in de wet van 25 Ventôse Jaar XI op het notarisambt. 25 Ventôse Jaar XI stemt overeen met 16 maart 1803. De wet van 25 Ventôse van het jaar XI werd oorspronkelijk in het Frans en in het Nederlands bekendgemaakt in het nummer 258 van het 'Bulletin der wetten van de Fransche Republiek'. De authentieke Nederlandse tekst werd vastgesteld bij wet van 9 april 1980. U kan hieronder de wetgeving downloaden.

 

Deontologie

 

Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie. De notaris dient zich te onthouden van elk gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen van de burgers in de notariële instelling of dat strijdig is met de waardigheid van het notariaat. Een heel aantal deontologische regels werden dan ook reglementair vastgelegd.

 

Boekhouding

 

Een notaris beheert binnen zijn opdracht een belangrijk bedrag aan derdengelden. Hij is aan strenge regels onderworpen m.b.t. het voeren van zijn boekhouding, volgens een specifiek en uniform rekeningenstelsel. Ook het toezicht en de controle hierop door provinciale controlecommissies bijgestaan door onafhankelijke revisoren en accountants, is zeer strikt geregeld.

 

Notarisvennootschappen

 

De Organieke wet op het notariaat laat toe dat de notaris zijn beroep in vennootschapsvorm uitoefent. Het reglement notarisvennootschappen verduidelijkt het kader hiervoor teneinde de uitoefening van het notarisambt in vennootschappen in overeenstemming te brengen met de regels van de deontologie, de boekhoudkundige en financiële verplichtingen van notarissen, en de nakoming van de verplichtingen die uit de beroepsaansprakelijkheid voor notarissen voortvloeien.

 

Toegang tot het beroep

 

De Koning benoemt de notarissen op objectieve basis. Elke kandidaat dient eerst, via een vergelijkend examen voor de Benoemingscommissies voor het notariaat, de titel van kandidaat-notaris te verwerven. Voor elke benoeming dragen de Benoemingscommissies de geschikte kandida(a)t(en) voor, na adviezen en een hoorzitting.
Een ander aspect van de toegang tot het beroep, is de drie jaar notariële stage, noodzakelijk om deel te nemen aan het vergelijkend examen. De regels m.b.t. de stage strekken er in de eerste plaats toe een zo goed mogelijke begeleiding aan de stagiairs en de stagemeesters te geven.

 

Permanente opleiding

 

Pagina bestemd voor externe opleidingsverstrekkers

 

Deontologische verplichting en stageverplichting

Het is een deontologische verplichting voor elke notaris en kandidaat-notaris om zich permanent te vormen.

Het is een verplichting voor iedere stagiair, voortvloeiende uit zijn stageverplichtingen en de verplichting tot naleving van de regels inzake de stage uitgevaardigd door de Nationale Kamer van notarissen.

Deze verplichting houdt in dat zij op regelmatige basis in juridische materies en andere materies verbonden aan de uitoefening van het notarieel beroep, hun opleiding moeten aanvullen, onder meer door het volgen van cursussen, internet opleidingen, voordrachten, studiekringen, congressen,...

De notarissen moeten binnen een cyclus van 2 jaar minimaal 40 uur erkende opleidingen gevolgd hebben.

De stagiairs moeten per volledige stageperiode van 3 jaar minimaal 60 erkende opleidingsuren gevolgd hebben.

Meer informatie vindt u in het reglement inzake permanente opleiding van de Nationale Kamer van notarissen.

Aanvraag tot erkenning

Voor iedere opleiding dient de aanbieder van de opleiding een aanvraag tot erkenning in te dienen bij Nationale Kamer van Notarissen met behulp van een standaard aanvraagformulier.

Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien er aan de Nationale Kamer van notarissen een vergoeding werd vereffend gelijk aan éénmaal het volledige inschrijvingsrecht van een deelnemer (inclusief BTW), met een minimum van € 100 en een maximum van 1.000 €, te storten op rek. 210-0695785-56 (bewijs van storting te voegen bij de aanvraag).

Zolang deze betaling niet is gebeurd, mag de aanbieder niet op zijn publiciteit vermelden dat het een erkenning in aanvraag betreft.

Verkregen erkenning

De aanbieder van de erkende opleiding mag melding maken van de erkenning. De erkende opleidingen worden aan de notarissen en stagiairs meegedeeld via het intranet ‘e-notariaat.be’. De aanvrager verbindt zich tot afgifte van een aanwezigheidsattest  en informatie over het aantal aanwezigen na controle van de aanwezigheid, en van een evaluatieformulier. De aanvrager verbindt zich eveneens om het aantal kandidaat-notarissen, notarissen en stagiairs dat aan de opleiding hebben deelgenomen door te geven aan de Nationale Kamer van notarissen.

Bijkomende informatie en aanvragen

Voor bijkomende informatie en aanvragen kan u terecht bij de Nationale Kamer van notarissen via :
tel. : 02/506.46.32
mail : fpo@cnknot.be
post : Nationale Kamer van notarissen, Permanente opleiding, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

FORMULIEREN 

 

Kwaliteitscontrole

 

De doelstelling van een “integrale kwaliteitszorg” staat voorop in het notariaat. Om het belang hiervan te onderstrepen werd een driejaarlijkse controle van elke kantoor in het leven geroepen.

 

Huishoudelijke reglementen

 

Zowel de Nationale kamer van notarissen als het Notarieel Fonds maakten een huishoudelijk reglement op waarin hun werking wordt vastgelegd.

 

Rijksarchief

 

Een akkoordprotocol en specifieke richtlijnen verduidelijken de verplichting/mogelijkheid voor de overdracht van de minuten, tabellen en repertoria van notariële akten aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

 

Overdracht notariskantoren

 

De overdracht van een notariskantoor gebeurt volgens strikte wettelijke en reglementaire bepalingen, die ertoe strekken de schatting van een notariskantoor en de overdracht ervan op een objectieve wijze te laten verlopen die voor elke kandidaat en overdrager dezelfde is.

 

Witwas

 

Overeenkomstig de wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 18 januari 2010, werd een reglement opgesteld met als doel op een zo duidelijk mogelijke wijze de verplichtingen van de notarissen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme weer te geven.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .